Visszaélés-bejelentési rendszer

 

A Megatherm Kft

VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

SZABÁLYZATA

 

A Megatherm Kft. (a továbbiakban: Társaság) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről valamint a visszaélések bejelentéséről szóló szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasz tv.) 18.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve a bejelentési rendszer létrehozására, alkalmazására és működésére vonatkozóan az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

 

I. Értelmező rendelkezések:

 

Visszaélés: bármely olyan tett vagy mulasztás, mely ellentétes a Társaságra, illetve a foglalkoztatottakra irányadó jogszabályokkal, a Társaság belső szabályzataival, ideértve különösen a jelen Szabályzatban rögzített alapelvekkel;

 

Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi;

 

Foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat;

 

Foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

 

II. Általános alapelvek

 

A foglalkoztatottak munkájukat a tőlük elvárható tisztességgel, a vonatkozó jogszabályoknak, munkáltatói utasításoknak és szakmai követelményeknek megfelelő gondossággal, hozzáértéssel és felelősséggel kötelesek végezni.   A foglalkoztatottak kötelesek továbbá tartózkodni minden olyan tevékenységtől és magatartástól, mely a rájuk irányadó jogszabályokkal, továbbá a Társaság belső szabályzataival ellentétes.

 

A foglalkoztatottak tevékenységükkel kötelesek elősegíteni a Társaság hatékony és megfelelő működését, gazdasági céljainak elérését, jó hírnevének előmozdítását és fenntartását.

 

A foglalkoztatottak minden, a munkavégzésük során tudomásukra jutott szakmai, üzleti és személyes vagy egyéb adatot és információt kötelesek bizalmasan kezelni. A foglalkoztatottak a munkáltató engedélye nélkül ezen információkat nem jogosult nyilvánosságra, illetve harmadik személy(ek) tudomására hozni, kivéve, ha annak közlése jogszabályból eredő, vagy szakmai kötelessége.

 

A foglalkoztatottak tevékenységük során kötelesek együttműködni a további foglalkoztatottal, ezáltal törekedni a jó munkakapcsolat kialakítására.

 

A foglalkoztatottaknak munkahelyi tartózkodásuk egésze során tartózkodniuk kell a munkatársak közötti hátrányos megkülönböztetéstől (=diszkrimináció tilalma). A foglalkozatottak folyamatosan kötelesek tiszteletben tartani más személyek emberi méltóságát, személyiségi jogait.

 

A Társaság által foglalkoztatott személyek kötelesek megfelelni a Társaság belső szabályzataiban meghatározott magatartási elvárásoknak.

 

II. A Szabályzat célja

 

A Szabályzat célja, hogy a Társaság a működése kapcsán felmerülő visszaélések vonatkozásában egy olyan visszaélés-bejelentési rendszert alakítson ki, amely a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében foglaltak tiszteletben tartása mellett megfelel a Panasz tv. előírásainak, és a bejelentők védelme mellett elősegíti a visszaélések megszüntetését.

 

 

 

III. A Szabályzat hatálya

 

1. Személyi hatály: a Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság tisztségviselőire, valamint a jogviszony jellegétől függetlenül valamennyi foglalkoztatottjára (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak), valamint mindazokra, akik a Panasz tv. 20.§ (2) bekezdése alapján a Társaság működése alatt észlelt visszaélések bejelentésére jogosultak.

 

2. Tárgyi hatály: A Szabályzat hatálya kiterjed mindazon panaszok vagy közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására, amelyek kapcsán más jogszabály alapján nem más szerv jogosult és köteles eljárni.

 

3. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat és rendelkezései 2023. december 17. napján lépnek hatályba, és határozatlan ideig hatályosak. A Szabályzat esetleges jövőbeli módosításai a módosítások közzététele napjától hatályosak.

 

IV. A visszaélés bejelentésére okot adó körülmények

 

1. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

 

2. Ha a foglalkoztató a munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelenthető.

 

V. A bejelentésvédelmi rendszer

 

A Társaság a belső visszaélés-bejelentő rendszerét önállóan eljárva, külső személy megbízása nélkül hozza létre és működteti. A Társaság a belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetésére Horváth Zoltán munkavállalót jelöli ki. (továbbiakban: kijelölt személy).

 

A munkáltató a kijelölt személyt feladatkörének ellátása során nem utasíthatja, őt semmilyen egyéb módon nem befolyásolhatja.

 

Jelen szabályzat jelöli ki a belső visszaélés-bejelentő rendszer működésének keretét. A Szabályzatban foglalt rendelkezések alapján a kijelölt személy saját hatáskörben meghatározhatja a bejelentés kivizsgálásának módszereit, kiválaszthatja a meghallgatásra kerülő személyeket, valamint az esetlegesen szükséges bizonyítási eszközök körét. A vizsgálatok elvégzésére a Társaság olyan elkülönített helyiséget biztosít, ahol a résztvevő személyek személyiségi jogainak védelme biztosított.

 

VI. A bejelentésre jogosultak köre

 

 1. Bejelentésre jogosultak köre:

   

 1. )a foglalkoztató által foglalkoztatott;
 2. )az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
 3. )a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, akinek vonatkozásában e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
 4. )az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 5. )a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 6. )a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 7. )a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 8. )a foglalkoztatóval a d.), e.) vagy g.) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 9. )az a személy, akinek a d.), e.) vagy g.) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

   

 1. A bejelentők adatszolgáltatása, illetve a rájuk vonatkozó személyesadat-kezelés

 

1. A bejelentés megtételekor a bejelentő kérheti, hogy személyes adatait (nevét és a beazonosításához szükséges adatokat) ne hozzák nyilvánosságra.

 

2. A bejelentés névtelenül (anonim módon) is megtehető, azonban ekkor a bejelentés vizsgálata mellőzhető. Névtelen bejelentés esetén a Társaság az eset összes körülményeit mérlegelve dönthet úgy, hogy a vizsgálatot mégis elrendeli.

 

3. Jogi személy bejelentő a bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét.

 

4. A bejelentőkre, továbbá a bejelentéssel érintett más személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást jelen Szabályzat 1. sz. mellékleteként megállapított adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

VII. A bejelentés

 

1. Bejelentés módjai

 

1. Szóban történő bejelentés esetén:

Személyesen a Társaság székhelyén, az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 135. címen, minden héten péntekinapokon 15:30 órától 16:30 óráig, vagy indokolt esetben a bejelentések fogadására kijelölt személlyel  történt előzetesen egyeztetett időpontban.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentést írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni, legalább a VII.2.3. pont szerinti tartalommal.

 

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

 

2. Írásban történő bejelentés esetén:

Elektronikus úton a panasz.megatherm@gmail.com email címre küldés útján.

 

Jelen Szabályzat 2. sz. mellékleteként a „Bejelentési formanyomtatvány” elnevezésű minta szolgál a bejelentések előterjesztésére. A formanyomtatvány tartalmazza a kivizsgálásra alkalmas bejelentés tartalmi követelményeit. A bejelentő a bejelentése során eltérhet a mintától.

 

A kijelölt személy az írásbeli bejelentés kézhezvételéről 7, azaz hét napon belül visszaigazolást küld a bejelentő részére, mely visszaigazolás tartalma egy általános tájékoztatás a Panasztv. és jelen Szabályzat szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

 

2. A bejelentés tartalma

 

1. Amennyiben a bejelentő a bejelentés során nevét és elérhetőségét nem adja meg, tudomásul veszi, hogy bejelentésének vizsgálata mellőzésre kerülhet, melyre legkésőbb a bejelentés visszaigazolásakor a bejelentő figyelmét fel kell hívni.

 

2. A bejelentésben a bejelentőnek elő kell adnia a bejelentésre való jogosultságának okát (pl. munkaviszony fennállása).

 

3. A bejelentőnek kellő részletességgel kell előadnia az általa tapasztalt és a bejelentése alapjául szolgáló visszaélés, vagy sérelem körülményeit a bejelentés kivizsgálása és a szükséges intézkedés érdekében.

 

Különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi körülményeket:

 

 • mely szervezeti egységet, kit érint a visszaélés;
 • a visszaélés miben nyilvánult meg;
 • amennyiben ismert, az visszaélés elkövetőjének beazonosíthatóságához szükséges adatokat;
 • a visszaélés időpontja (az jelenleg is folyamatban van-e);
 • abban az esetben, ha a bejelentésnek voltak előzményei (pl. a bejelentő a visszaélést már korábban is jelezte), erről is nyilatkozni kell a bejelentés során.

   

  4. Amennyiben a bejelentőnek bármilyen más, a bejelentését alátámasztó bizonyíték is a rendelkezésére áll, azt szintén csatolnia szükséges a bejelentéséhez.

   

  5. A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi, továbbá azokról a körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

   

  VIII. A bejelentés kapcsán a vizsgálat mellőzése, vagy a vizsgálat elrendelése esetén annak menete

   

 1. A vizsgálat mellőzése

   

  1. A bejelentés alapján az alábbi esetekben mellőzhető a vizsgálat:

 • a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 • a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg,
 • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 

2. Amennyiben a fentiekben felsorolt esetek egyike sem áll fenn, a Társaság nevében a kijelölt személy a bejelentés alapján a vizsgálatot elrendeli.

 

 1. A bejelentés vizsgálata

   

  1. Abban az esetben, ha a bejelentés vizsgálatának mellőzésére a VIII.1. pont szerinti okból nem kerül sor, a kijelölt személy a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30, azaz harminc napon belül kivizsgálja a bejelentésben foglaltakat.

   

  2. A vizsgálat megkezdésekor (kivételes esetben később, ha ez az eljárás sikerét meghiúsítaná) a bejelentésben érintett személyt részletesen tájékoztatni kell a bejelentéssel kapcsolatos jogairól.

   

  3. A 2.1. pontban meghatározott határidőt kizárólag különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett van lehetőség meghosszabbítani, ez azonban nem haladhatja meg a három hónapot. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatni kell.

   

  4. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt összes körülményt és ezt követően meg kell hozni azon intézkedéseket, amelyek alkalmasak a Panasztv. 20.§ (1) bekezdése szerinti visszaélések orvoslására.

   

  5. Amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

   

  6. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a vizsgálat eredményéről. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása abban az esetben mellőzhető, amennyiben az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. Ebben az esetben a tájékoztatás nyújtására lehetőség van a későbbiekben is.

   

  7. A Társaság a bejelentés alapján indult eljárás alatt végig biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személyek a bejelentéssel kapcsolatos álláspontjaikat — akár jogi képviselője útján is — bármikor kifejthessék, és bizonyítékokkal támaszthassák alá.

   

  8. A Társaság a bejelentés vizsgálata során minden esetben köteles az egyenlő bánásmód követelményének és az ártatlanság vélelmének érvényesülése mellett, pártatlan és független módon eljárni.

   

 2. A vizsgálati eszközök

   

  1. A bejelentő által előadottakat és az általa rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat kell elsősorban értékelni. A kijelölt személy meghallgathatja a bejelentéssel érintett személyeket, illetve tanúkat, amennyiben szükségesnek tartja. Ezen személyek nyilatkozatai semmilyen eszközzel, illetve joghátrány kilátásba helyezésével nem kényszeríthető ki.

   

  2. Abban az esetben, amennyiben a vizsgálathoz társasági adatokra van szükség, amelyekkel a kijelölt személy nem rendelkezik, az illetékes köteles azokat a kijelölt személy rendelkezésére bocsátani.

   

  3. A kijelölt személy birtokába került valamennyi adat és információ szigorúan védett adatnak minősül, azokat kizárólag a vizsgálat céljára használhatja fel. A vizsgálati eszközök tartalma a vizsgálatban részt vevők között kizárólag a vizsgálat eredményessége érdekében szükséges módon osztható meg.

   

  4. Abban az esetben, amennyiben a rendelkezésére álló vizsgálati eszközök alapján a bejelentés kapcsán a tényállás nem deríthető fel, arról a bejelentőt haladéktalanul értesíteni kell, egyúttal javasolni a részére, hogy amennyiben a bejelentését továbbra is fenntartja, a hatáskörrel rendelkező állami szervek vagy bíróság felé fordulhat.

   

 3. Iratkezelés

 

1. A visszaélés- bejelentési rendszerben minden, a bejelentéssel kapcsolatos írott, nyomdai úton előállított, vagy elektronikus eszközön tárolt dokumentum, intézkedés iratnak minősül.

 

2. A visszaélés-bejelentési rendszerben önálló, a Társaság iratkezelésétől elkülönült iratkezelést kell megvalósítani, mely során kizárólag a kijelölt személy járhat el, személyét más nem helyettesítheti.

 

3. Az iratokat bejelentésenként elkülönítve, érkezési dátum szerinti sorrendben zárt borítékban, a borítékokat elzártan kell tárolni, melyekhez kizárólag a kijelölt személy rendelkezhet hozzáféréssel. A bejelentéssel kapcsolatos iratokat a kivizsgálás befejezését követő öt évig meg kell őriznie a Társaságnak, majd azokat jegyzőkönyv felvétele mellett kell megsemmisíteni.

 

IX. A vizsgálat alapján történő intézkedések

 

1. A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és azokat az intézkedéseket szükséges meghozni, amelyek a jogellenes cselekmény, vagy mulasztás, illetve visszaélések orvoslására alkalmasak lehetnek.

 

2. Amennyiben a vizsgálat alapján a kijelölt személy a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg és további intézkedés megtétele nem szükséges, úgy az eljárást a Társaság képviseletében a kijelölt személy lezárja.

 

3. Abban az esetben, amennyiben a bejelentésben foglalt cselekmény miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a Társaság a kijelölt személy javaslatára az ezzel kapcsolatos eljárási szabályok betartása mellett intézkedik a feljelentés megtételéről.

 

4. Ha a bejelentésben foglaltak a vizsgálat alapján nem szolgálnak büntetőeljárás alapjául, azonban más jogszabályba vagy a Társaság belső szabályzatainak rendelkezésébe ütközik, a kijelölt személy intézkedési javaslatot terjeszt a hatáskörrel rendelkező munkáltatói jogok gyakorlója, vagy a Társaság legfőbb szerve felé. A hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja a visszaélést elkövető személy(ek) felelősségét.

 

5. A fenti esetben a visszaélést elkövető személlyel szemben a Társaság, mint munkáltató munkáltatói intézkedés alkalmazására jogosult az Mt.-ben és esetlegesen szerződésben foglaltak szerint. Amennyiben az intézkedés megbízási jogviszonyban álló személlyel szemben indokolt, úgy a vezető tisztségviselő jogosult az intézkedés meghozatalára. Vezető tisztségviselővel szemben a Társaság legfőbb szerve jogosult intézkedni.

 

6. A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. Jelen Szabályzatban foglaltakat az Mt. és a Panasztv. rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

 

2. Társaság a szabályzatot a www.megatherm.hu weboldalon teszi mindenki számára hozzáférhetővé.

 

 

Mellékletek:

sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató;

sz. melléklet: Bejelentési formanyomtatvány

Letölthető visszaélés bejelentési rendszer szabályzat